Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
This project is funded by the European Union.

aşina sıfat
(a:şina:)
Bildik, tanıdık, bilinen

familiar - adjective
/fəˈmɪliər/
well known to you; often seen or
heard and therefore easy to recognize

Aşina, Türkiye’den sanatçı kitabı basım ve dağıtım projesidir; her ne kadar fiziksel sınırları tanısa da, bu sınırları aşmanın yollarını arar.

Aşina is an artist book publication and distribution project from Turkey; it acknowledges physical borders but seeks ways to go beyond them.

Aşina tanıdıktır; bildiğiniz ve henüz tanışmadığınız birisidir.

Aşina is not a stranger; it is someone you know and have not met yet.

Aşina toplulukları birbiriyle tanıştırır; hikâyelerin sınır tanımadığına inanır ve onları, seyahat edebilen bir mecraya büründürerek yeni ve meraklı kulaklara ulaştırmayı hedefler.

Aşina introduces communities to one another; it believes that stories know no boundaries and aims to help them reach new, curious ears by turning them into a medium that travels.

Aşina bizi birbirimizden ayıran tanımlamalara pek kulak asmaz; hayatlarımızın müşterekliği ve mücadelemizin benzerliğini ortaya çıkarır.

Aşina does not believe in definitions that separate us; it helps manifest the commonalities of our lives and the familiarity of our struggles.